Pobierz załączony wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej i uzupełniony przekaż pracownikowi recepcji.

Kopię dokumentacji medycznej możesz odebrać osobiście lub przez upoważnioną przez Ciebie osobę. W tym celu będzie musiała okazać pracownikowi recepcji uzupełniony druk upoważnienia.

 1. Podmiot Leczniczy, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych.
 2. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie , która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub pacjent za życia. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostepnienie dokumentacji medycznej zgodę na udostepnienie wyraża Sąd.
 3. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 5. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej zgodnie z zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację medyczną wyłącznie podmiotom uprawnionym, w następujący sposób:
  1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii lub wydruku
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
  5. na informatycznym nośniku danych
 7. Opłaty nie pobiera się w przypadku udostepnienia dokumentacji medycznej ze względu na zapisy ustawy o prawach pacjenta :
  1. Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art.27 ustawy o prawach pacjenta poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku lub na informatycznym nośniku danych
  2. W związku z postępowaniem przed wojewódzką komisja do spraw orzekania o   zdarzeniach medycznych, o której mowa w art.67e.